Sökning: "urban youth"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden urban youth.

 1. 1. Från vagga till häkte. En systematisk litteraturstudie kring föräldraskapets påverkan på ungas brottslighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Begard Sulaiman; Gabriel Pettersson; [2021-05-31]
  Nyckelord :criminal; criminality; Delinquen*; sociala band; socialt kapital; felony; youth; teen*; adolescents; urban youth; offender; Norden; Scandinavia; Swed*; Norw*; Finland; Denmark; Iceland*;

  Sammanfattning : Background: In the current scientific landscape within systematic reviews concerning theeffects of parental factors on juvenile delinquency there is a noticeable bias towards studiesthat have been performed in a North American context.Aim: Compiling the research regarding parental factors' influence on youth in a Nordiccontext. LÄS MER

 2. 2. Får barnen verkligen vara med? : En fallstudie av Västerås stad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Matilda Sarri Mehr; [2021]
  Nyckelord :childrens participation; urban planning; Barnsdelaktighet; barnperspektiv; medinflytande; samhällsplanering; barnkonventionen;

  Sammanfattning : Children and youth constitute one fifth of the Swedish population, and they are entitled to participate in all urban planning projects that affects them according to Article 12 in The United Nations Convention on the Rights of the Child. The Convention of children’s rights became Swedish law on the 1 of January 2020 and how it will be implemented is a strongly debated issue. LÄS MER

 3. 3. Högdalens bibliotek som mötesplats : En studie om trygghet med utgångspunkt i besökares och personals upplevelser

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Julia Hazanov; Sara Elfström; [2021]
  Nyckelord :Library; disturbances of order; crime; safety; security; situational crime prevention; CPTED; meeting plac; Bibliotek; ordningsstörning; brott; trygghet; säkerhet; situationell prevention; CPTED; mötesplats;

  Sammanfattning : Lack of safety is a problem in many public places in society, including libraries, where disturbances of order and crime are common problems. Perhaps, many people experience the library as a quiet and safe place, without quarrels, vandalism, violence, theft, or harassment, yet all these are recurring problems in libraries. LÄS MER

 4. 4. Barns och ungas perspektiv och delaktighet inom parkförvaltning : en fallstudie av svenska kommunala parkförvaltningsenheter

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Nina Evelina Törn; [2021]
  Nyckelord :barn; ungdomar; deltagande; barns perspektiv; barnperspektiv; parkförvaltning; grönområdesförvaltning; kommunal verksamhet; children; youth; participation; children s perspectives; child-centered perspective; park management; green space management; municipal activities;

  Sammanfattning : Kommuner har ett viktigt uppdrag i att inkludera barns och ungas perspektiv och delaktighet i samhällsutvecklingen. I och med att Barnkonventionen blev svensk lag i januari 2020 har barns och ungas rätt att höras och vara delaktiga vid beslut som rör dem stärkts. LÄS MER

 5. 5. Alkoholens gråzon : Popularitet, grupptryck, föräldrars alkoholsyn samt ortstorlekens relation till ungdomars alkoholkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Liv Nyström; Jessica Korneliussen; [2021]
  Nyckelord :youth alcohol consumption; popularity; peer-pressure; parental influence; urban and rural youth;

  Sammanfattning : I Sverige hamnar ungdomar mellan 18 och 19 år i en gråzon angående laglighet och alkohol. Tidigare forskning finns i mängder om ungdomar och alkohol, men en lucka finns gällande Sveriges gråzon. LÄS MER