Utbredning av språk- och kulturstrategier i exporterande företag – En kartläggning av sydsvenska SME:s

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen har varit att undersöka förekomsten av kultur- och språkstrategier i små och medelstora, exporterande, sydsvenska företag. Med hjälp av en en kvantitativ enkätstudie har vi studerat förekomsten av kultur- och språkstrategier. De teoretiska perspektiven inkluderar det rationella strategisynsättet, presenterat av Barney och Johnson & Scholes.,Hofstedes kulturdimensioner samt lingvistik. 104 respondenter i form av företag ur målgruppen har besvarat vår enkät. Datan har analyserats i programmet SPSS och utöver förekomsten av kultur- och språkstrategier har förekomsten av strategier analyserats i samband med diverse variabler. Av de undersökta företagen har 39.4 % en kulturstrategi och 38.5 % har en språkstrategi. Ett tydligt samband visar att förekomsten av kultur- och språkstrategier ökar med andelen export av omsättning. Samma tendens gäller för företag som är dotterbolag till ett utländskt bolag, som i större utsträckning har kultur- och språkstrategier. Analysen visar även att ej familjeägda företag har en kulturstrategi i högre utsträckning än de som är familjeägda.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)