Phantom 4 och dess användningsområden inom byggbranschen

Detta är en M1-uppsats från Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Författare: Ricky Lind; Martin Magnusson; [2020]

Nyckelord: Phantom 4; Drönare; UAV; GPS; RTK; GNSS;

Sammanfattning: Begreppet drönare för de flesta utomstående förknippas oftast med hobbyverksamhet i form av foto- och videoskapande. Det senaste åren har allt fler byggföretag valt att satsa på arbetsmetoder där drönare tillåts ersätta befintlig utrustning. Detta examensarbete utfördes för att kartlägga potentialen hos drönarserien Phantom 4, samt de rådande för- och nackdelar med tekniken. Aktuellt är bland annat att studera hur planering-, utförande och bearbetningsskedet påverkas då drönare tillåts användas inom projekt. Syftet med denna studie är att planlägga vid vilka projekt dagens drönarteknik (Phantom 4) kan tillämpas samt de möjligheter som så kallad RTK-teknik kan ha för vidare betydelse för aktörer som vill uppgradera sin drönaranvändning och utrustning. Under arbetets gång har information granskats ifrån tidigare arbeten, litteraturstudier samt intervjuer med nyckelpersoner på Pontarius AB. Dessa personer arbetar dagligen med frågor och projekt som berör ämnesområdet, vilket varit användbart för att styrka det slutsatser som rapporten slutligen kunnat dra. Studien bekräftar att Phantom 4 serien har möjligheten att underlätta planeringen, utförandet och bearbetningen. Genom att göra arbetsmiljön säkrare uti fält, men också genom att minska mängden data som behöver korrigeras manuellt i efterhand. Samtidigt föreligger i dagsläget vissa begränsningar för drönartekniken. Däribland återfinns det faktum att drönaren inte når den precision i alla lägen som en traditionell inmätning gör och att den är begränsad av yttre faktorer, såsom vindkänslighet, väderberoende samt begränsad batteritid. Sammanfattningsvis kan studien konstatera att kunder till Pontarius AB fäller en avgörande roll inför vilken riktning som drönartekniken tillåts utvecklas inom företaget. Efterfrågan på den information som Phantom 4 kan tillhandahålla saknas i mångt och mycket ifrån kundens sida. Detta gör att tekniken inte kan nå sin fulla potential då den inte naturligt tillåts inkluderas i alla avseenden. Trots detta anser vi att en investering i en Phantom 4 RTK bör övervägas å Pontarius AB´s vägnar då denna drönartyp kan bidra med högre inmätningsnoggrannhet och enklare bearbetning av insamlat material.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)