"Det svåra är att bedöma en elev här och just nu!" : En studie om bedömning av rörelseförmågor i ämnet Idrott och hälsa

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning:

Detta examensarbete behandlar bedömning av rörelseförmågor i Idrott och hälsa. Syftet är att undersöka lärares uppfattning av de formella kunskapskraven och hur lärare bedömer elevers rörelseförmågor i ämnet Idrott och hälsa. Vi har inspirerats av fenomenografins idé om att undersöka människors erfarenheter och uppfattningar av ett fenomen. Resultatet baserar sig på tio kvalitativa intervjuer med lärare i Idrott och hälsa på olika skolor i norra Sverige. Resultatet visar att kunskapskraven är en självklarhet att utgå ifrån när lärare planerar undervisning och genomför bedömning, det som skiljer lärare åt är hur kunskapskraven tillämpas i undervisningen. Fortsättningsvis visar resultatet att vid bedömning av rörelser utgår lärare från sin magkänsla och att bedömning uppfattas som ett komplext fenomen. Avslutningsvis visar resultatet att många lärare saknar formell utbildning kring bedömning och att erfarenhet är något som värdesätts högt hos lärare i Idrott och hälsa när de ska utföra bedömning av rörelseförmågor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)