Vuxna patienters upplevelser av triageprocessen på akutmottagning : en litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Akutsjukvård bedrivs dygnet runt och finns tillgängligt när patienterna är i behov av det. Att behöva söka vård akut kan hos patienten skapa olika känslor så som oro eller nervositet. Dessa känslor kan också öka i samband med att patienterna saknar förståelse för triageprocessen. Akutsjukvård ställer krav på att specialistsjuksköterskan kan prioritera och triagera patienter rätt utifrån symtom och anamnes. Samtidigt förväntas akutsjuksköterskan kunna bemöta patientens känslomässiga behov likväl som de medicinska.  Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa patienters upplevelser av triageprocessen på en akutmottagning. Metoden som användes var en litteraturöversikt. Femton artiklar inkluderades i studien, både med kvalitativ och kvantitativ metod.  Resultatet visade att patienterna upplevde att det fanns fler olika faktorer som påverkade upplevelsen av triageprocessen. De faktorerna var upplevelser av möten med vårdpersonalen, dialog, integritet, information, väntetid och miljö. Resultatet visade att den faktorn som hade störst inverkan på patientnöjdheten var kommunikation mellan patient och vårdpersonal.  Slutsatser av resultatet i denna studie var att god kommunikation och att bli välinformerad var viktigt för upplevelsen av triageprocessen för patienterna på akutmottagningen. Att få information om väntan ökade förståelse och patientnöjdheten. Patienterna upplevde ett gott bemötande av sjuksköterskan under triageringen men önskade att sjuksköterskan var mer närvarande även efter triageringen. Mer kontakt med sjuksköterskorna efterfrågades medan patienterna vistades på akutmottagningen för att förhindra medicinska skador. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)