Människans Bästa Vän : En Litteraturöversikt om Hundens påverkan på Äldre med Demenssjukdom

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Bakgrund: Medellivslängden har ökat kraftigt och att människanslivslängd tenderar att öka kan bidra till ett större vårdbehov i framtiden. Demenssjukdomdrabbar främst äldre men är ingen normal del av åldrandet och har ofta enkronisk eller progressiv karaktär med både fysisk och psykologisk påverkan. Detfinns inget botemedel och varje årinsjuknar och dör tusentals i en demenssjukdom, en siffra som beräknas attfördubblas. Människan har under århundranden levt jämsides med djur och enpositiv effekt av djur har kunnat ses. Syfte: Syftet med examensarbetetvar att undersöka hundens påverkan på äldre med demenssjukdom boende på ettvård- och omsorgsboende. Metod: Iexamensarbetet användes en litteraturöversikt som metod, innefattandebåde kvalitativ och kvantitativ forskning.Resultat: Litteraturöversikten resulterade i fyra kategorier och 14underkategorier, hundmöten visade påverkan på känslor, kommunikation, kognitionoch beteende hos de äldre med demenssjukdom. Konklusion: Hundmötenabidrog till ökad glädje och livskvalité, mötena hade även en effekt påvälbefinnandet och ansågs vara det mest njutbara tillfället på vård ochomsorgsboendena. Hundmöten bör därför inkluderas i vården för att ökavälbefinnandet samt omvårdnadsmålet för hälsa och välbefinnande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)