Metoo - en samhällsförändrande kraft eller ett nyhetens behag? : En kvalitativ studie av hur Metoo har påverkat teaterbranschen i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

Sammanfattning: Denna uppsats söker förståelse för hur Metoo har påverkat den svenska teaterbranschen. Detta med bakgrund i händelserna under senhösten 2017 då Metoo startade, först bland skådespelare och senare även i andra branscher. Studien söker kunskap hur Metoo har påverkat personer verksamma i teatervärlden. Den teoretiska referensramen börjar med Michel Foucaults diskussioner om makt och sexualitet för att fortsätta till en överblick av det relationella ledarskapet. Vidare fortsätter teorierna med att beskriva hur sexualitet och organisationer påverkar varandra samt vad som kan leda till sexuella trakasserier i organisationer. Avslutningsvis fördjupas i hur och varför sexuella trakasserier förekommer i teatervärlden. Studien har använt sig av en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer som huvudstrategi för att samla in data, men det har även genomförts telefonintervjuer och skickats ut ett frågeformulär. Utifrån empiri och analys visade det sig att informanterna på olika sätt har blivit påverkade av Metoo. De bekräftade att sexuella trakasserier är vanligt förekommande i teatervärlden även om de var förvånade över omfattningen. Några faktorer som informanterna belyste som en anledning till varför sexuella trakasserier sker är att jämställdhetsarbete inte prioriteras då konsten går före arbetsmiljöfrågor samt att en tystnadskultur har bidragit till att få har anmält. Informanterna menade att Metoo har givit teatervärlden ett språk som kan göra det lättare för dem att prata om och hantera sexuella trakasserier i framtiden. Även om teaterbranschen redan är styrda av lagar och riktlinjer menade informanterna att det behöver bli tydligare hur dessa kan implementeras i det vardagliga arbetet. Överlag vara informanterna positiva till hur Metoo påverkat teatervärlden men några var dock mer skeptiska och menade att strukturer är svåra att förändra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)