Motivation till fysisk aktivitet. En studie om vad som uppfattas främja motivation till fysisk aktivitet hos mellanstadieelever i ett folkhälsoprojekt med tolkning av elever och ledares perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: I dagens samhälle finns det indikationer som tyder på att fysisk inaktivitet bland barn och unga är ett stort problem. Med en inaktiv livsstil medföljer en större risk att drabbas av sjukdomar såsom fetma, typ 2-diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Därmed är det viktigt att den fysiska aktivitetens betydelse implementeras redan i tidig ålder, något som gör skolan till en väsentlig arena att ta i beaktning. Forskning visar dessutom att motivation utgör en betydande roll för utövandet av fysisk aktivitet. Syftet med denna studie är således att öka förståelsen för hur man kan arbeta med motivation för att öka mellanstadieelevers deltagande i fysisk aktivitet. Detta genom att ta utgångspunkt i Self-determination theory (SDT), och undersöka vad som främjar, respektive hämmar motivation till fysisk aktivitet bland elever i årskurs 4-6 i tre skolor i Angered, som omfattas av ett folkhälsoprojekt. Studiens empiriska material bygger på tre intervjuer med projektledare och projektassistenter, samt en enkät som besvarats av elever. Resultatet från intervjuerna ger en inblick i folkhälsoprojektets arbetssätt och enkäterna reflekterar elevernas orsaker till deltagande i folkhälsoprojektet. Studiens resultat indikerar att genom att arbeta för att tillgodose de tre psykologiska behoven inom SDT, kan detta eventuellt öka mellanstadieelevers motivation att delta i fysisk aktivitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)