Hjärnan - Vän eller fiende? En studie i tankens roll och hur den mentala inställningen påverkar övande och framförande av musik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: Bakgrunden till denna studie kommer från min egen musikutbildning och de hinder jag stött på vilka främst varit av en psykologisk karaktär. Det antyder att musikern stöter på många dolda problem men också att vi har mycket dold potential som vi inte använder. Kognitiv psykologi handlar om mentala processer så som uppmärksamhet, minne, språkutnyttjande, iakttagelseförmåga, problemlösning, kreativitet och tänkande. Vilka alla används när musikern utövar musik. I denna studie undersöker jag vad som är orsaken och hur musikern kan bemästra detta. Studien har en kvalitativ ansats. Genom intervjuer av studenter, litteratur och Critical incident technique har jag undersökt hur de påverkas av detta och vad som kan förbättra prestationen. Resultaten visar att många tycker att sinnet påverkar dem både positivt och negativt när de övar. Studien visar att stress har en viss påverkan på prestationen där lite stress kan vara nyttigt men för mycket stress är skadligt. Vidare visar studien också att självförtroende, mindset, fokus, motivation och känslor påverkar övandet på olika sätt och att man kan utveckla dessa genom en rad olika metoder. Resultaten varierade från person till person men en viss skillnad mellan könen framkom. Att utöva musik kräver inte bara motorisk kunskap utan du måste också jobba med många andra aspekter. Du kan till exempel hjälpa dig själv genom att tro på dig själv och förstärka det med kropp och sinne. Min slutsats är att du faktiskt kan påverka ditt övande. Det som framförallt spelar roll för din utveckling är självförtroende, ett fokuserat eller målinriktat lärande, och att lita på och lyssna på dig själv. Det som är viktigast för att utveckla kognitiva förmågor är motivation och känslor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)