Existerar ett heteronormativt förtryck i dagens turism? : Intersektionalitetsteorier genom svenska homosexuella turisters resor

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Sammanfattning:

Att vara homosexuell och att resa kan ge upphov till många problem trots uppfattningen att en homonormativitet håller på att utvecklas i dagens samhällen. Inom ramen för denna uppsats undersöks homosexuella svenskars upplevelser och behov som turister. Perspektivet intersektionalitet har tillämpats för att se eventuella privilegier och förtryck hos homosexuella män och kvinnor i en turismkontext. De metodiska angreppssätten är kvalitativa mejlintervjuer där ett snöbollsurval applicerats samt en temaanalys för att analysera respondenternas svar. Uppsatser har visat att när personerna reser till icke-gayvänliga destinationer och utrymmen blir de utsatta för förtryck i olika former. Både män och kvinnor reflekterar över sin säkerhet vid val av destinationer och i viss mån undviker att resa till vissa länder. Kvinnor avsäger behovet av specifika produkter och tjänster som homosexuella, medan männen bejakar gaykulturen. Kvinnor, i detta fall, kan vara mer benägna att utsättas för förtryck i många olika perspektiv. I viss mån anser författarna att ett heteronormativt förtryck existerar i dagens turism och att det är ett långsiktigt arbete för att rå bukt med de problem som homosexuella utsätts för.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)