Fysisk aktivitet och elevers skolprestation : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning:

Bakgrund:Ökad stress hos unga genom allt högre prestationskrav från skola och omgivning leder till allt mer ohälsa.Samtidigt minskar fysisk aktivitet drastiskt hos unga i allt lägre åldrar. Fysisk inaktivitet kan leda till många negativa effekter på hälsan.

Syfte:Syftet med studien var att beskriva hur fysisk aktivitet inverkar på elevers skolprestation.

Metod:En systematisk litteraturstudie gjordes för insamling av aktuell forskning inom området för fysisk aktivitets inverkan på skolprestationer. Litteratursökningen utfördes i databasen PubMed. Till studien valdes 18 artiklar med fokus på elever i åldrarna 13-18 år. Artiklarna granskades och bedömdes i vetenskaplig kvalitet och relevans för arbetet. För att få fram resultat kategoriserades artiklarna var för sig och bearbetades systematiskt för att skapa besvarande temaområden.

Resultat:Av de funna resultaten kunde tre temaområden skapas för att besvara fysisk aktivitets inverkan på elevers skolprestation. Mer fysisk aktivitet visade sig medföra minskad stress (1) och bättre kognitiv förmåga (2) vilket kan förbättra skolbetyg (3). Fysisk aktivitet inverkar på individers förmåga att hantera stress vilket kan bidra till bättre kognitiv förmåga, som på sikt kan öka skolbetygen.

Implikation:Eleverna rekommenderas utföra medel till högintensivt pulsökande aktiviteter 60 minuter per dag. Skolan och föräldrar har en avgörande roll i att öka graden av fysisk aktivitet inom dessa rekommendationer. Den här studien kan vara användbar för skolor och föräldrar i arbetet mot att implementera mer fysisk aktivitet i skolan men även på fritiden. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)