ARBETSTERAPEUTENS INDIVIDUELLA RECEPTBOK I ARBETET MED SÖMNHYGIEN

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund Sömnbesvär är ett växande problem bland barn och ungdomar. Forskning visar att sömnförberedande aktiviteter inklusive sömnhygien förbättrar den totala sömnen. En arbetsterapeut har en värdefull roll i arbetet mot att förbättra sömnbesvär för barn och ungdomar. Sömnbrist hos barn och ungdomar kan påverka deras aktivitetsliv och skolgång. Begreppet sömnhygien är baserad på att störd sömn eller delvis störd sömn är ett resultat av bristfällig sömnhygien.Syfte Syftet med studien är att få ökad kunskap om hur arbetsterapeuter resonerar kring de sömnhygieniska råden hos barn och ungdomar med sömnbesvär.Metod En kvalitativ intervjustudie genomfördes med fem arbetsterapeuter. Intervjuerna har analyserats steg för steg enligt Graneheim och Lundmans innehållsanalys. För att slutligen ligga till grund för studiens resultat.Resultat Resultatet visar att det finns nyanser kring resonemanget av de sömnhygieniska råden hos arbetsterapeuter, vilket resulterade i temat: Resonemanget kring de sömnhygieniska råden. Följt av två huvudkategorier: Barnet/ungdomen i fokus och De sömnhygieniska råden.Slutsats Ur analysen av det sammanställda resultatet utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv framkom det att en arbetsterapeut är kompetent att arbeta med sömnhygien. Studien visar att det finns skillnader i hur arbetsterapeuten använder sig av de sömnhygieniska råden i praxis. Vilka konsekvenser och hur det kommer påverka individen är något som behöver studeras vidare. Förhoppningarna med studien är att arbetsterapeuters kompetens lyfts i samband med sömnhygien i arbetet med barn och ungdomar med sömnbesvär och att det kan leda till utveckling i arbetsterapeuters praxis.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)