Utredning av en potentiell installation av FTX-ventilation med värmeåtervinning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är huvudsakligen att studera och undersöka en specifik och befintlig bostadsförenings möjlighet att bidra till att främja en hållbar framtid i en större skala. Det vill säga minska dess påfrestningar på natur och miljö i form av onödigt höga energiförbrukningar. Projektet ska dessutom visa på att det i många fall även kan vara lönsamt att investera i ett nytt energisnålt system. Efter att studerat bostadsföreningens fastighets struktur och utformning, konstaterades att ett nytt ventilationssystem med värmeåtervinning skulle vara aktuellt. Bostadsföreningen omfattas av 83 stycken lägenheter på en total boyta av 5 474 m2 och är lokaliserad i norra Sverige där temperaturer på -30 °C inte är otänkbart. Fastigheten bedrivs idag av ett frånluftssystem för att transportera bort förbrukad luft, frisk luft strömmar in genom utomhusventiler direkt in i bostaden. Eftersom fastigheten är belägen på en plats där det förekommer kalla utomhustemperaturer många delar av året är det ogynnsamt att transportera in kall luft direkt in i bostaden utan förvärmning. Detta betyder att den aktuella fjärrvärmeförbrukningen till radiatorerna maximeras för att möta ett gott inomhusklimat. Projektet som har genomförts visar att det framförallt finns en möjlighet att installera ett FTX-system i bostaden. I många fall är det brist på utrymme som motstrider en installation. Bortsett från utrymmet visar resultatet att fjärrvärmeförbrukningen kan halveras med 600 MWh per år. Detta skulle innebära en besparing på 411 Kkr per år för hela fastigheten. Kostnaden för det material som krävs uppges till cirka 3,1 Mkr. Detta betyder att investeringen är återbetalad efter cirka 7-8 år. Siffrorna nämnt ovan motsvarar det materiella paket som redovisas i rapportens resultat och förutsätter att de befintliga frånluftskanaler som finns i bostaden idag kvarstår men utökas. Utformningen på det förslag som lagts fram bygger på en balanserad ventilation med värmeåtervinning (80 %) med separata aggregat för varje lägenhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)