Det sitter i väggarna : En enkätstudie om säkerhetskultur i operationsmiljö

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Skador orsakade av vården medför både ett lidande för patienten menäven en stor kostnad för samhället. Operationsavdelningen är en högriskmiljö som ställer krav på både ett personlig riskmedvetet engagemang och ett väl fungerande teamarbete. WHO:s checklista ska förbättra teamets samarbete men även en god säkerhetskultur kan stärka upp teamets prestation. Säkerhetskultur handlar omindividens synsätt, attityderna gentemot varandra och de gemensamma uppfattningarna om risker. Syfte: Syftet med studien var att undersöka attityder till säkerhetskulturen påoperationsavdelning och WHO:s checklista. Studiens frågeställning var: skiljer sigattityder till säkerhetskulturen mellan professioner och sjukhus? Metod: Studien utfördes utifrån en kvantitativ forskningsansats, data har inhämtatsmed hjälp av en webbenkät med avsikten att mäta och därefter analysera ochsammanställa olika gruppers attityder till säkerhetskulturen och WHO:s checklista på operationssal. Safety Attitudes Questionnaire (SAQ-OR) är anpassad till operationssjukvård och ger en ögonblicksbild av säkerhetskulturen. Frågeformuläret bestod av 30 frågor indelade i sex faktorer och tre egenkonstruerade frågor om WHO:s checklista. Urvalet var ett bekvämlighetsurval och inkluderadeoperationssjuksköterskor och operatörer som arbetar på centraloperation, tvåsjukhus ingick i studien. Resultat: Resultat visade på varierade positiva attityder inom säkerhetskulturen. Arbetstillfredsställelse och attityder till WHO:s checklista var de faktorer som skattades högst medan uppfattning om ledning skattades lägst. Studien visade ingaskillnader mellan operationssjuksköterskor och operatörer. Vid jämförelsen avsjukhus upptäcktes skillnader i medvetenhet till stress och uppfattning av ledning. Slutsats: Det krävs förbättringar i dialogen och relationen mellan chefer och personal. Vidare måste personalen ges rätt förutsättningar från organistationen föratt bedriva en säker vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)