JAG KAN ALLT SOM ALLA ANDRA, MEN PÅ MITT SÄTT Möjligheter och hinder för deltagande i fritidsaktiviteter för vuxna med Cerebral Pares

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund Cerebral Pares (CP) är en funktionsnedsättning som påverkar de fysiska och psykiska funktionerna hos individen, något som kan komma att påverka individens deltagande i aktivitet. Idag finns det sparsamt med studier på vuxna och effekterna av CP, däremot är det bekräftat att fritidsaktiviteter kan upplevas som problematiska. Tidigare studier har även uttryck en önskan om vidare forskning kring ämnet. Deltagande i fritidsaktiviteter har en subjektiv roll för välbefinnande och aktivitetsbalansen, varför en ökad kunskap om möjligheter och hinder för vuxna med CP att delta i fritidsaktiviteter behövs. Syfte Att undersöka hur vuxna med Cerebral Pares upplever möjligheter och hinder för att delta i fritidsaktiviteter Metod En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats genomfördes. Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer av fem vuxna med cerebral pares. Materialet analyserades via Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys. Resultat Resultatet identifierade kategorierna: Miljöns inverkan på aktivitetsmöjligheter, Samhället i relation till Cerebral pares samt Personens inre i relation till aktivitetsmöjligheter. Kategorierna byggdes upp av sju underkategorier. Resultatet belyser flera olika möjligheter och hinder för deltagande i fritidsaktiviteter som exempelvis betydelsen av socialt stöd eller samhällets resurser. Slutsats Möjligheter och hinder är komplexa och dynamiska, de samverkar och påverkar hela tiden varandra. Det finns goda implikationer att detta är ett område som arbetsterapeuterna kan komma att påverka positivt men ytterligare studier behövs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)