Tredjepartslogistik till e-handeln : Hur tredjepartslogistiker kan öka e-handelsföretagens upplevda värde

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Sammanfattning:

Under de senaste fem åren har e-handlare börjat att outsourca sina lager och sin logistik till tredjepartslogistiker. E-handlarna vill kunna skräddarsy en lager och logistiklösning som uppfyller verksamhetens krav tillsammans med bolag som är experter på lager och logistik. Uppgiften är däremot komplicerad på grund av att e-handlare inte alltid vet vilken lösning som är bäst för deras verksamhet och har svårt att specificera vad som är deras behov. Dessutom har e-handlare ofta svårt att lära sig om tredjepartslogistikers roll i verksamheten och dra maximal nytta av samarbetet när tredjepartslogistiker väl har tagit över. E-handlares önskan om skräddarsydda lösningar ställer dock stora krav på tredjepartslogistiker på grund av att de måste anpassa sina verksamheter till många unika kunder, vilket kräver mycket kunskap och resurser. Uppgiften kompliceras ytterligare på grund av att tredjepartslogistiker, som är vana vid industrikunder, är osäkra på vad e-handelsföretag egentligen värdesätter och hur de skall arbeta värdeskapande från den initiala kontakten tills dess att någon part väljer att avsluta samarbetet. I dagsläget ställs det således stora krav på tredjepartslogistiker som arbetar mot e-handlare och författarna har därför valt att undersöka processen. Mer specifikt handlar examensarbetets syfte om att besvara med vilka aktiviteter som tredjepartslogistiker kan öka e-handelsföretagens upplevda värde, i försäljningsprocessens olika faser.  

För att besvara syftet används först och främst teori kring värde, värdeskapande och försäljningsprocesser, vilket ligger till grund för en analysmodell och examensarbetets huvudstudie. Genom att konstruera en workshop där e-handlare får placera ut kort som representerar fördelar i en försäljningsprocess med fem faser, får författarna underlag för att kunna sluta sig till vilka fördelar e-handlare anser vara värdeskapande i de olika faserna. Varje fas analyseras sedan var för sig för att matcha fördelarna till aktiviteter hämtade från teorin om försäljningsprocesser. Genom att justera aktiviteterna med hänsyn till underlaget från huvudstudien resulterar varje analys i aktiviteter som en tredjepartslogistiker kan utföra för att öka e-handelskundernas upplevda värde. Analyserna har resulterat i ett ramverk av aktiviteter som strukturerar upp hur tredjepartslogistiker bör fokusera sina resurser och strukturera sina aktiviteter i försäljningsprocessens faser. Tillsammans med författarnas rekommendationer ger ramverket en struktur för hur tredjepartslogistiker bör arbeta om de vill öka e-handelskunders upplevda värde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)