miljovarden.nu - en kvalitativ fallstudie om att använda Internet för att utveckla ett varumärke

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur företag använder sig av Internet för att utveckla sitt varumärke genom att förmedla miljövänliga värden. För att genomföra vårt syfte har vi valt en kvalitativ fallstudie med ett fallföretag i fokus. Primärdata är insamlad i form av semistrukturerade intervjuer, vilken vi underbygger med sekundära källor. Teorin representerar områdena Internet, miljö och varumärkesidentiteten. Inom Internet används A.T. Kearneys 7 C modell, miljö¬marknadsföring och miljöstrategiteorier hämtas från Charter och inom tredje området används varu¬¬märkes¬¬identitetsprisman av Kapferer och Aakers Value proposition för varumärkesidentiteten. Utifrån content, connectivity och communication strukturerar vi empirikapitlet som utgörs av SAS anställda, praktiserande konsult med fokus på varumärken, dokument från bl.a. företagets hemsida, artiklar från dagspress, internationella organisationer och nationella myndigheter. Att använda Internet för att förmedla sin identitet är ett sätt att skapa nära relationer med sina kunder, förutsatt att kommunikationskanalen utnyttjas maximalt och tydligt förmedlar rätt information. För att framhäva en miljöprofil kräver ingen expertiskunskap hos företaget, då även samarbeten med lämpliga partners skapar trovärdighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)