Hur den digitala reklamen för alkoholfri öl uppfattas av ungdomar i åldrarna 18-22

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Sammanfattning: Följande uppsatsarbete undersöker om den digitala reklamen för alkoholfri öl, i detta fall “Norrlands Guld motrörelsen”, påverkar ungdomar i åldrarna 18-22. För att kunna svara på detta gjordes kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem ungdomar i den angivna åldern. Detta för ta reda på vilka känslor informanterna fick utifrån den specifika reklamfilmen och om den alkoholfria reklamen var uppmuntrande till alkoholkonsumtion. Även om det var tydligt att det var alkoholfritt, vilket sammanhang de relaterade filmen till samt om informanterna kunde identifiera sig med den. Syftet var att förstå om den alkoholfria ölreklamen kunde relateras till och uppmuntra till att konsumera alkohol. Teorin i uppsatsen är det socialkonstruktionistiska perspektivet där informanternas svar är baserade på deras kunskap och verklighet. Detta är något som enligt teorin har skapats genom en social konstruktion. Kunskapen från informanterna är utvecklade i sociala sammanhang där verkligheten bestämts genom gemensamma antaganden. Intervjusvaren användes för att förstå hur den alkoholfria reklamfilmen kan uppfattas och om den påverkar ungdomar i åldrarna 18-22. Resultatet visade att den alkoholfria reklamen påverkade ungdomarna. Den ansågs uppmuntrande, identifierbar och relaterades till tillställningar med alkohol.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)