Ätstörningar och oral hälsa : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning:

Introduktion: Ätstörningar som Anorexia Nervosa (AN) och Bulimia Nervosa (BN) innebär ett folkhälsoproblem och orsakar oral ohälsa. Vid ätstörningar har individen en störd kroppsupplevelse och försöker kontrollera sin vikt och kroppsform. Under de senaste decennierna har det skett en omfattande ökning i förekomsten av ätstörningar.

 

Syfte: Att beskriva oral hälsa vid ätstörningar.  

 

Frågeställningar:Hur påverkas den orala hälsan av sjukdomen AN? Hur påverkas den orala hälsan av sjukdomen BN?

 

Metod: Designen är en litteraturstudie i området oral hälsa och ätstörningar. En sammanställning av 15 relevanta vetenskapliga artiklar har genomförts.

 

Resultat: Flera studier visade att diagnoserna AN och BN orsakar orala förändringar som hypertrofi av glandula parotis, lägre värden av stimulerad och ostimulerad saliv, låga pH-värden och försämrad buffringskapacitet. Stimulerad saliv innehöll högre halter av glukos, insulin, kalcium, proteas, kollagenas, pepsin och α-amylas bland BN patienter. AN hade signifikant högre värden av stresshormonet kortisol i saliv. Patienterna med AN och BN visade ett högt medelvärde för DMFT, hög förekomst av dental erosion och slemhinneavvikelser och symtom på tempomandibulär dysfunktion. 

 

Konklusion: Flera orala förändringar sker vid diagnoserna AN och BN som till exempel dentala erosioner, ökad kariesprevalens, slemhinneförändringar, förändring av saliven och förstoring av salivkörtlar. Denna litteraturstudie kan bidra med ökad kunskap för tandvården att känna igen orala symtom vid ätstörningar, eftersom tandvårdspersonal ofta är första kontakten i hälso och sjukvården för denna patientkategori. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)