HON LJUGER : En studie av våldtäktsmytsacceptansen hos universitetsstudenter på Umeå Universitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka våldtäktsmytsacceptansen bland studenter på Umeå Universitet, samt huruvida acceptansen skiljer sig åt beroende på ålder, politik, kön och studieinriktning. Begreppet våldtäktsmyt utvecklades på 1970-talet, under den andra feministvågen, och syftar på ett antal falska föreställningar om hur en våldtäkt går till, vem som kan bli utsatt och vem som är en våldtäktsman. För att undersöka syftet användes två frågeställningar, den första gällde vilka våldtäktsmyter som hade störst acceptans bland universitetsstudenter vid Umeå Universitet, varför just dessa myter är dominerande samt vilka konsekvenser dessa myter får. Den andra frågeställningen berörde hur våldtäktsmytsacceptansen ser ut i olika grupper, fördelat bland kön, utbildning, ålder och politisk åskådning. Den ämnade även besvara vad eventuella skillnader beror på, och vilka konsekvenser dessa myter får. Studien genomfördes med en enkätundersökning, totalt var antalet deltagare 235 studenter vid Umeå Universitet. Resultatet visade att våldtäktsmyten Hon ljög var mest accepterad bland deltagarna, och att det fanns könsskillnader inom samtliga våldtäktsmyter då männen uppvisade en högre våldtäktsmytsacceptans jämfört med kvinnorna. Politik hade också en effekt på nivån av våldtäktsmytsacceptans då de studenter som placerade sig mer till höger politiskt accepterade våldtäktsmyter i högre grad. Studien visade även att polisstudenter och civilingenjörsstudenter hade en högre nivå av acceptans jämfört med andra studieinriktningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)