Relationers betydelse för elever i behov av särskilt stöd En kvalitativ intervjustudie med grundskollärare

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Studien riktar fokus till relationen mellan lärare och elev vilket är centralt för undervisning och lärande. I läroplanen ställs krav på att lärare och elever tillsammans ska formulera mål, innehåll och arbetsformer för undervisningen, vilket kräver en relation som består av ömsesidig respekt och kännedom om varandras behov och förväntningar. Studiens syfte är att undersöka lärares upplevelse av relationer mellan lärare och eleveri behov av särskilt stöd och dess betydelse för lärande med hjälp av frågeställningarna: –Hur upplever lärare relationens betydelse mellan lärare och elever i behov av särskilt stöd? –Hur upplever lärare relationens betydelse för lärande hos elever i behov av särskilt stöd? –Hur upplever lärare att deras egen inställning till relationer påverkar elever i behovavsärskilt stöd?–Vad upplever lärare krävs för att bygga relationer med elever i behov av särskilt stöd?Studien riktar ljuset mot elever i behov av särskilt stöd av olika grad, variation och omfattningvilket innebär att de kan ha extra anpassningar och/eller åtgärdsprogram. Studiens teoretiska utgångspunkt tas i Bubers relationsfilosofi,vilket resultatet tolkas och diskuteras utifrån. Studien lutar sig även urett specialpedagogiskt perspektiv mot det sociokulturella perspektivet tillsammans med Pedagogiskt relationellt lärarskap (PeRL) vilka använts för att tolka och förstå studiens resultat.Hermeneutiken ligger till grund som studiens forskningsansats med fokus på att tolka och förstå insamlad data utifrån ovan nämnda teoretiska utgångspunkter. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har genomförts, med möjlighet till fördjupande frågor med sex lärare som arbetar på olika F-6 skolor i kommunal verksamhet. Upprepade läsningar av det transkriberade materialet samt analysarbete i enlighet med den hermeneutiska cirkeln har genomförts. Resultatet presenteras utifrån de gemensamma teman som framkom i analysarbetet. Resultatet visarattlärarna lägger stor vikt vid relationens betydelse för elever i behov av särskilt stöd. Lärarens roll samt relationen mellan lärare och elev i behov av särskilt stöd kan upplevas som avgörande för att elever i behov av särskilt stöd skall lära i riktning mot mål och kunskapskrav. Detta ställer krav på verksamheterna att arbeta för att alla barn ges demokratiska förutsättningar att delta i undervisning utifrån sina förutsättningar och behov. Avslutningsvis diskuteras studiens resultat utifrån teorier och aktuell for

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)