Patienter med HIV/AIDS upplevelser av vårdrelationen med sjuksköterskan : - En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet; Högskolan i KarlstadKarlstads universitet

Sammanfattning: Introduktion: Idag lever cirka 36,7 miljoner människor med hiv/aids världen över. Att ha diagnosen hiv/aids bidrar till både psykiskt och fysiskt lidande. För att god vård skall upplevas utgör vårdrelationen till sjuksköterskan en avgörande roll. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa hur patienter med hiv/aids upplever vårdrelationen med sjuksköterskan. Metod: Litteraturstudie. Sökning genomfördes i Cinahl och PubMed. 10 artiklar plockades ut efter urvalsprocess med kvalitetsgranskning. Artiklarnas resultat analyserades och samband identifierades som skapade kategorier. Resultat: Två huvudkategorier redovisas: Diskriminerande och Omsorgsfull, med tillhörande underkategorier till vardera. Upplevelsen av vårdrelationen med sjuksköterskan påverkar patienten beroende på om den är positiv eller negativ. Slutsats: Flertalet patienter upplevde vårdrelationen diskriminerande som kan ses genom att de uppfattade att sjuksköterskan bland annat uppvisade ovilja att vårda, respektlöshet och särbehandling. De tillfällen patienterna upplevde vårdrelationen som omsorgsfull var sjuksköterskan exempelvis kunnig, vänlig och emotionellt stöttande

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)