Sökning: "Emma Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 326 uppsatser innehållade orden Emma Andersson.

 1. 1. "Att komma för sent, så tidigt som möjligt" : En kvantitativ undersökning om ungdomar och deras uppfattning om ANDT-preventiva insatser i skolan.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Emma Alzén; Jennifer Andersson; [2020]
  Nyckelord :Prevention; ANDT; skola; risk- och skyddsfaktorer; könsskillnader;

  Sammanfattning : Substansanvändning hos ungdomar är ett socialt samhällsproblem som har funnits sedan länge. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur eleverna på en gymnasieskola uppfattar olika preventiva insatser mot användningen av alkohol, narkotika doping och tobak. LÄS MER

 2. 2. En studie om IT-företags jämställdhetsarbete och dess konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Felicia Westling Andersson; Emma Norin; [2020]
  Nyckelord :kön; IT; förändringsarbete; jämställdhet; organisationsförändring; jämställdhetsarbete;

  Sammanfattning : IT är en av de branscher på den svenska arbetsmarknaden där det fortfarande finns en ojämn könsfördelning. Studien önskar därför kartlägga hur jämställdhetsarbete ser ut på IT-företag. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans arbetsrelaterade stress : Inverkan på patientsäkerheten

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emma Olsen Andersson; Cecilia Kringberg; [2020]
  Nyckelord :Arbetsbelastning; Arbetsrelaterad stress; Patientsäkerhet; Sjuksköterskor; Utebliven vård; Vårdkvalitet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att motverka översvämningsrisk : En fallstudie om Halmstad kommuns klimatanpassningsarbete

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Charlotte Andersson; Emma Frid Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Climate adaptation; flooding; urban resilience; evidence; local level; Klimatanpassning; översvämning; urban resiliens; evidens; kommunal nivå;

  Sammanfattning : Översvämningar är ett stort globalt problem som förväntas bli allt mer frekventa. Syftet med denna studie är att utreda hur klimatanpassningsarbetet kring översvämningsrisker hanteras på lokal nivå, i detta fall i Halmstad kommun. LÄS MER

 5. 5. Närståendes närvaro vid hjärt- och lungräddning? : -Sjuksköterskans erfarenheter av att närstående närvarar vid hjärt- och lungräddning.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Annicki Sernald; Emma Andersson; [2020]
  Nyckelord :Hjärt- och lungräddning; Närstående; Närvaro; Sjuksköterskans erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en patient drabbas av hjärtstopp är sjuksköterskans främsta uppgift att omedelbart vidta åtgärder för att rädda liv. Enligt etiska riktlinjer har närstående rättighet att närvara vid HLR. Tidigare studier visade dock att närståendes rättighet att närvara inte efterlevs av sjuksköterskorna. LÄS MER