Sökning: "Emma Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 338 uppsatser innehållade orden Emma Andersson.

 1. 1. Våld i nära relationer : Sjuksköterskans upplevelse av att möta våldsutsatta kvinnor på akutmottagningar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emma Andersson; Kim Fransson; Josefine Kindberg; [2021]
  Nyckelord :Encountering; experience; qualitative design; person-centered care; Bemötande; erfarenhet; kvalitativ design; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer mot kvinnor involverar fysiskt, psykiskt, sexuellt och materiellt våld och sker oftast i det egna hemmet. Våldet påverkar både den psykiska och fysiska hälsan och konsekvenser kan bland annat ses i form av stress, depression, ångest, kronisk smärta och huvudvärk. LÄS MER

 2. 2. (O)lika inför lagen - en diskursanalytisk studie av rekvisitet "annat socialt nedbrytande beteende" i LVU-domar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Andersson Peldan; Fanny Enblad; [2021]
  Nyckelord :Key words: Institutional care; gender; discourse theory; gender system; performativity; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to investigate judicial decisions of people between the ages of 13-18 years old who have been placed in compulsory care according to the prerequisite “other socially destructive behavior”. A prerequisite that has been criticized for being far too open for interpretation. LÄS MER

 3. 3. Värdet av den pedagogiska måltiden : En narrativ studie av pedagogers berättelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jill Andersson; Emma Karlsson; [2021]
  Nyckelord :commensality; förskola; kunskapskultur; pedagogisk måltid; praktikgemenskap;

  Sammanfattning : Abstract I denna studie är syftet att ökaförståelsen för förskolemåltidens sociala värde och lärandemöjligheter, detta genom en kvalitativ ansats som bygger på en narrativ metod där vi utgår från pedagogers berättelser och erfarenheter. I studien användes tekniken intevjuer och åtta olika verksamma pedagoger från två olika förskolor har intervjuats. LÄS MER

 4. 4. Överflyttning av vårdnad : En studie som belyser bedömningar av tingsrätt och hovrätt.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Emma Andersson; Linnéa Larsson; [2021]
  Nyckelord :Transfer of custody; rights of the child; structural distribution of power; court assessments.; Överflyttning av vårdnad; rättighetsbärare; strukturell makt; domstolens bedömningar.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att granska domstolsbeslut om överflyttning av vårdnad, där hovrätten har ändrat tingsrättens ursprungliga dom. Målsättningen var att belysa vilka omständigheter som låg till grund för beslut samt vilka skillnader som fanns mellan tingsrättens och hovrättens bedömningar. LÄS MER

 5. 5. Matematikutveckling genom digitala spel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linnéa Freiding; Emma Andersson; [2021]
  Nyckelord :Digitala spel; främja; lärare; matematikundervisning; motivation; utveckling;

  Sammanfattning : The aim of this literature study is to critically examine if and how digital games can promote students' development in mathematics. Given that digitalization is increasing in society, this subject was considered interesting and relevant. LÄS MER