Den trovärdiga, kunniga och öppna myndigheten : En kritisk analys av värdegrundstexters ideologiska förankring och ideationella struktur

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Sammanfattning: I föreliggande studie undersöks svenska statliga myndigheters värdegrundstexter. Uppsatsen skrivs inom projektet ”En ny genre och dess arkeologi: Svenska myndigheters värdegrundstexter”, och syftet är att se vilka språkliga medel som uttrycker önskade värderingar. Tre frågeställningar om värdeord, deras samband med texternas rubriceringar, och önskade värderingar hanteras med hjälp av en teoretisk och metodisk utgångspunkt i critical discourse analysis (CDA) kompletterad med en analys av texternas ideationella struktur. Analysmaterialet utgörs av 40 värdegrundstexter från 10 olika departement. Den kritiska diskursanalysen ger svar på vilka värderingar som uttrycks av myndigheterna. Detta kopplas till begreppet ideologi, och vilken ideologi som verkar ligga till grund för värderingarna. I den ideationella analysen undersöks texternas teman, propositioner och perspektiv. I denna analys klargörs också vilka värdeord och rubriceringar som finns i texterna, samt om det finns något samband mellan hur en text är rubricerad och vilka värdeord den innehåller. Resultatet visar att värdeord kopplade till kunskap och etik är mest frekventa i texterna. Det finns ett samband mellan texters rubricering och värdeord så att rubriceringar med ordet värde innehåller ord om kompetens och etik, medan texter med vision i sin rubricering följs av ord om framtidsvisioner.   I diskursanalysen framkommer en modelläsare som är tänkt att vara en anställd vid myndigheten. Detta förmedlar en ideologi som har sin utgångspunkt i den nyliberala marknadsdiskurs som gör att myndigheter ska försöka sälja in sitt ”varumärke”. Detta görs genom att de anställdas beteenden regleras, för att ge medborgarna som tar kontakt med myndigheten en uppfattning av vilket bemötande de kan förvänta sig. De önskade värderingarna hos myndigheten och dess medarbetare är att de ska vara kompetenta, inkluderande, pålitliga och serviceinriktade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)