Alla individer är delaktiga i en maktrelation : Skönlitteratur och lärarhandledningar i ett kritiskt litteracitetsperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

Sammanfattning: I den föreliggande studien undersöks hur makt manifesteras i tre skönlitterära verk och hur bokförlagens lärarhandledningar till respektive verk beaktar de frågor om makt som manifesteras. De skönlitterära verken är anpassade för mellanstadiet och har uppmärksammats ute i verksamheten av oss skribenter. Studien tar avstamp i Janks (2010) teoretiska modell om kritisk litteracitet för att undersöka hur makt manifesteras genom att granska omslag och bilder och genom att granska variationer i texten. De mönster som uppdagas i resultatet visar att fysiska förutsättningar och kön är återkommande variationer där makt manifesteras. Resultatet visar även att författarna/illustratörerna tydligt synliggörs i lärarhandledningarna. Resultatet visar också att lärarhandledningarna i viss mån förstärker dessa maktförhållanden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)