Måste vi ha lektion inne idag? : En litteraturstudie om utomhuspedagogikens möjlighet till inkludering och ökad koncentration för elever med ADHD

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/Hållbar utveckling & naturvetenskapens didaktik

Sammanfattning: Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad forskningen har påvisat för samband mellan utomhuspedagogik och elever med diagnosen ADHD. Arbetet har också avsikten att sammanställa sambandet mellan utomhuspedagogik och inkludering för elever med ADHD. En kvalitativ studie av internationell forskning i form av en litteraturstudie har utförts för att besvara arbetets syfte. Litteraturstudien har sin utgångspunkt i utomhuspedagogikens begrepp, varav påverkan av naturmiljön på elever med diagnosen ADHD står i fokus. Litteraturstudiens analys påvisar ett mönster i forskningen på olika positiva effekter hos elever med ADHD där utomhusaktiviteter och naturmiljöer används för att inkludera och öka koncentrationen. I resultatet framkommer det att en majoritet av forskningen påvisar en ökad koncentrationsförmåga till följd av utomhuspedagogik och vistelse i naturmiljöer för elever med ADHD, men även att inkluderingsmöjligheterna kan öka för elever med ADHD. Av studien (resultatet och analysen) går det göra bedömningen att mer forskning behöver göras för att få en helhetsbild av naturmiljöns och utomhuspedagogiken roll som stöd för ökad koncentration hos elever med ADHD och deras möjlighet till att blir inkluderade. Ambitionen med litteraturstudien är att vara teoretisk grund för kommande examensarbete, men ska även vara en möjlighet till djupare kunskap inom ämnesområdet för det framtida läraryrket.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)