Mediebilden av den utsatta familjen - En kritisk diskursanalys utav dags- och kvällspressens gestaltning av den svenska familjehemsvården och dess aktörer

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Författare: Jessica Blom Larsson Handledare: Fredrik Schoug Examinator: Fredrik Miegel Titel: Mediebilden av den utsatta familjen Avdelning: Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet. Mål och syfte: Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka vad pressen förmedlar för bild av den svenska familjehemsvården och dess aktörer. Målet är den resonerande konklusionen där jag argumenterar kring orsakerna bakom aktuell mediebild och funderar över dess betydelse för de inblandade aktörerna, både på individ- och samhällsnivå. Metod och teori: Detta är en kritisk diskursanalys framarbetad främst med stöd av Norman Faircloughs diskursteori. Även dagordningsteorins två nivåer, teorier om moralpanik och konstruktionen av sociala problem i media har betydelse i studien. Empirin består av artiklar om familjehemsvården och/eller dess inblandade aktörer, insamlat från databasen Presstext. Resultat: Aktörerna inom familjehemsvården har litet handlingsutrymme på mediearenan. Olika problemkonstruktioner, relaterade till familjehemsvården, passar dock den melodramatiska mediedramaturgin väl. Snabbt övergående mediepaniker resulterar i ett ambivalent förhållningssätt och reproducerar stereotypa mediebilder av offer, förövare och syndabockar. Fosterbarnen får i medierna representera barndoms- och familjeideologiernas motsats och varken deras foster- eller biologiska föräldrar tilldelas någon egentlig föräldrastatus. Istället förväntas professionella aktörer tillgodose fosterbarnens behov. Vilka dessa behov är definieras av en rättslig diskursordning. Nyckelord: Kritisk diskursanalys, socialkonstruktivism, dagordningsteorin, priming, framing, moralpanik, sociala problem, familjehem, fosterbarn, socialtjänst, media, press, Fairclough, McCombs

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)