Sökning: "lagerservicenivå"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet lagerservicenivå.

 1. 1. En arbetsprocess för att öka lagerservicenivå i verksamheter med betydande och osäkra anskaffningsledtider samt begränsad efterfrågehistorik : En fallstudie på en verksamhet inom elfordonsindustrin

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Olivia Berglund Szlachota; Anton Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Inventory costs; Inventory service level; Limited demand history; MUSIC 3D; Significant and uncertain procurement lead times; Work process; Arbetsprocess; begränsad efterfrågehistorik; betydande och osäkra anskaffningsledtider; lagerkostnader; lagerservicenivå; MUSIC 3D;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med studien är att utforma en arbetsprocess för att öka lagerservicenivå genom reducering av effekterna från betydande och osäkra anskaffningsledtider i kombination med begränsad efterfrågehistorik med beaktning på lagerkostnader. För att uppnå syftet och skapa en arbetsprocess har syftet brutits ned i tre frågeställningar: [1] Hur kan betydande och osäkra anskaffningsledtider beaktas för att uppnå en ökad lagerservicenivå? [2] Hur kan begränsad efterfrågehistorik beaktas för att uppnå en ökad lagerservicenivå? [3] Hur kan en artikelklassificering med beaktning på lagerkostnader, efterfrågehistorik och efterfrågevariation möjliggöra dimensionering av buffertar för att uppnå en ökad lagerservicenivå? Metod – Studien utfördes som en fallstudie på ett företag verksamt inom elfordons industrin. LÄS MER

 2. 2. Logistiska effektivitetsmått och dess påverkan på lagerservicenivå : Utvärdering av dimensioneringsmetoder för att uppnå resultatsförbättring

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Alma Durlind; Louise Karlson; [2021]
  Nyckelord :Metrics; Service level; Criteria for classification; Stock dimensioning techniques; Effektivitetsmått; Lagerservicenivå; Artikelklassificering; Dimensioneringsmetoder;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse för samband mellan effektivitetsmått och lagerservicenivå. För att uppnå syftet har studien dels undersöktklassificeringskriteriums användbarhet i lagerverksamhet, dels olika dimensioneringsmetoders påverkan på effektivitetsmått. LÄS MER

 3. 3. Leveransservice från sågverk till bygghandel

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Jonas Sjölund; [2019]
  Nyckelord :bygghandel; leveransservice; logistik; service; sågverk;

  Sammanfattning : Sågverksindustrin är en produktionsorienterad industri där lönsamhet och konkurrenskraft traditionellt sett har skapats genom stordriftsfördelar. Att erbjuda en hög service vid försäljning och leverans av produkterna är ett sätt att skapa ökat kundvärde och därmed ökad konkurrenskraft för sågverk. LÄS MER

 4. 4. Kostnader för lagerstyrning vid ökad omsättning : En fallstudie hos IV Produkt AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jakob Hulenvik; Axel Erlandsson; [2015]
  Nyckelord :Lagerstyrning; ökad omsättning; kostnad; lagerkostnad; råvarulager; optimal lagernivå; kapitalbindning; lagerservicenivå; lagerutrymme;

  Sammanfattning : Bakgrund - För alla företag som behöver leverera varor till sina kunder spelar lagerstyrning i försörjningskedjor en viktig roll (Pfohl et al. 1999). Grundprincipen inom lagerstyrning är att när utbud och efterfrågan inte är i samma storlek uppstår ett lager (Breuer och Baum, 2005). LÄS MER

 5. 5. Tillämpning av ”Muda” vid kartläggning och analys av produktion – för att identifiera slöserier och föreslå förbättringsmöjligheter

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Författare :Gabriella Bergsten; Ida Nyström; [2013]
  Nyckelord :Lean; Muda; Slöserier; Överproduktion; Väntan; Rörelser; Omarbete; Överarbete; Lager; Transport; Outnyttjad kreativitet kompetens;

  Sammanfattning : På Viledas två anläggningar i Norrköping sker tillverkning respektive konvertering av wettexduk. Uppdragsgivaren, Eva Lindell, upplever att det förekommer mycket slöserier i olika former inom konverteringsanläggningen. Vidare upplever Lindell att många av de slöserier som förekommer hos operatörerna kan reduceras. LÄS MER