Lika lön för likvärdigt arbete? En analys av de senaste tre årens lönekartläggningar inom Malmö Stad

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Kvinnor tjänar forfarande mindre än vad män gör i Sverige. 2011 var löneskillnaden 85.9%, hela arbetsmarknaden inkluderad. I den här uppsatsen visar jag att löneskillnaderna har sin orsak i den socialt konstruerade genusstrukturen som påverkar samhällets statussammansättningsprocesser och till exempel arbetsfördelningen inom hemmet. Förekomsten av direkt diskriminering, fördelningsdiskriminering och värdediskriminering gentemot kvinnor på arbetsmarknaden, är också ett resultat av detta. Dessa former av diskriminering gör att kvinnor och män rekryteras till yrken och befattningar med olika lönenivåer samt att kvinnor erhåller lägre lön för arbete likvärdigt männens. I Sverige har arbetsvärderingar börjat användas som en metod att kontrollera och korrigera värdediskrimineringen av likvärdiga yrken. Syftet med den här uppsatsen att analysera de senaste årens arbetsvärderingar i Malmö Stad utifrån frågeställningen om det har resulterat i att lika lön ges för likvärdigt arbete, mellan män och kvinnor. Materialet utgörs dels av teoretisk sekundärlitteratur och dels av de tre senaste lönekartläggningarna i Malmö Stad. Med hjälp av vedertagna teorier analyserar jag materialet utifrån en hermaneutisk metod. Metoden används utifrån föreställningen att det inte går att nå objektivitet gällande samhällsfenomen eller att hitta beständiga regelbundenheter. Mina slutsatser är att det fortfarande, i vissa fall, finns betydande löneskillnader mellan män och kvinnor för likvärdigt arbete inom kommunen. Men även att vissa yrkeskategorier som är kvinnodominerade ligger högre lönemässigt än andra på grund av statussammansättningsprocesser. Min främsta reservation mot arbetsvärderingssatsningen inom Malmö Stad rör validitet. Kommunen är kvinnodominerad och det skulle krävas en bredare jämförelse med likvärdiga manligt dominerade yrken, inom privat sektor, för att kunna kartlägga samt korrigera graden av lönediskriminering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)