Momentumeffekten i kombination med Magic Formula Investing : En tillbakablickande studie på Nasdaq Stockholm och First North

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna studie behandlar två investeringsstrategier, momentum utifrån Jegadeesh & Titman (1993) och värdeinvestering utifrån Greenblatts (2006) Magic Formula Investing (MFI). Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka om det är möjligt att generera positiv abnormal avkastning på den svenska aktiemarknaden utifrån dessa strategier. Enligt den svaga formen av effektiva marknadshypotesen ska detta inte vara möjligt (Fama, 1970). Det sekundära syftet är att undersöka om en kombinerad strategi byggd på momentum och MFI skapar ännu högre abnormal avkastning än strategierna separat. För att testa strategiernas riskjusterade avkastning används Sharpekvoten. Resultatet av studien visar att portföljerna baserade på momentumeffekten- och MFI genererade högre avkastning än jämförelseindex. Studien finner dock inte statistiskt signifikanta resultat när dessa strategier undersöks separat. I kontrast till de separata strategierna uppnår den kombinerade strategin dock statistiskt signifikant resultat och genererade även högst avkastning av de studerade strategierna. Vilket resulterar i studiens tydligaste bidrag, att en kombinerad värde- och momentumstrategi genererar högre abnormal avkastning än när dessa används separat på den svenska aktiemarknaden under den studerade perioden 2005-2018. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)