Snälla barn, gråt inte! : En kvalitativ studie om barns separationsresponser i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Sammanfattning: Studiens kunskapsområde är anknytning i förskolan och dess syfte är att få en uppfattning om vilka viktiga kunskaper och färdigheter det behövs för att kunna hantera barns separationsresponser i relation till anknytning. För att besvara syftet utgick vi från följande frågor: Vilka kunskaper belyser förskollärarna som viktiga för att hantera barns separationsresponser i relation till anknytningsprocessen och varför? Vilka strategier använder förskollärare för att hantera barns separationsresponser? Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod där intervjuer med sex förskollärare gjordes och där studiens data tolkades med hjälp av anknytningsteori. Studiens resultat synliggör behov av relationskompetens som ska användas av pedagoger för att bygga trygga relationer med barn och vårdnadshavare. Kunskap kring anknytning är välbehövlig enligt respondenterna, likväl insikt i barns situation hemma, för att på bästa sättet erbjuda dem omsorg och kunna stilla separationsbeteende vid otrygg anknytning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)