Viets ambivalens: Om hur kärleksproblem omtalas i relationsspalter

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Vår kultur är i hög grad en terapeutisk kultur; i teve, radio, på Internet och i tidningar pågår terapier av olika slag. Bland dessa är parterapin en av de mer populära. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka en samtida diskurs om kärlek. För detta används en Foucault-orienterad förståelse av diskurs och makt, och sociologiska teorier om individualisering och kärlek. I en diskursanalys av brev och svar till relationsexperter i Dagens nyheter och Aftonbladet argumenterar vi för att det finns en motsättning mellan individualisering och parrelationen: en motstridig önskan att vara en autonom, självförverkligande individ och en parallell längtan efter en ihållande och givande kärleksrelation, en motsättning vilken förvisso förväntas kunna lösas genom pararbete. I korrespondensen legitimerar relationsexperten löpande sin auktoritet genom att utvidga en psykologisk diskurs till nya vetenskapliga rön. Uppsatsen avslutas med en diskussion om en avmystifierande vetenskaplig-moralisk diskurs om kärleksrelationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)