Avskaffandet av revisionsplikt – möjliga konsekvenser för revisionsbyråer, redovisningsbyråer och små aktiebolag

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: I uppsatsen redogör vi för tre aktörers uppfattning om avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag och vi identifierar också ett antal möjliga konsekvenser av ett avskaffande. Vi tillämpar en abduktiv forskningsansats, en intensiv utformning och en kvalitativ metod med semi-strukturerade individuella intervjuer. Vår referensram består av gällande lagstiftning, normer och pågående debatt i ämnet. Vi har intervjuat 12 respondenter från våra olika aktörsgrupper. Efter genomförandet av vår undersökning har vi bland annat kommit fram till följande: Majoriteten av respondenterna är emot ett avskaffande av revisionsplikten och en övervägande del av dem upplever att revisionen tillför aktiebolagen ett värde. De små aktiebolag som har företagsledare som är ekonomiskt utbildade kommer att fortsätta att efterfråga revision. Om revisionsplikten avskaffas kommer byråjävsproblematiken sannolikt att försvinna och revisionsbyråerna kommer då att kunna utveckla sitt tjänsteutbud och satsa mer på redovisningsuppdrag. Ett avskaffande av revisionsplikten ger upphov till efterfrågestyrd revision.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)