Uppsökande flickor och undvikande pojkar? : Studie- och yrkesvägledares upplevelser av vägledning av pojkar i grundskolan.

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

Sammanfattning:

Studie-och yrkesvägledning är något som enligt skollagen alla elever utom förskolebarnska erbjudas för att kunna göra väl underbyggda framtidsval. Skolans vägledningska även vara frivillig, vilket innebär att det ofta är elevernas eget ansvaratt söka upp vägledaren för att få prata om sina tankar och funderingar.Grundskolan är en plats där eleverna utökar sin kunskap, men även utvecklar sinidentitet samtidigt som de utsätts för stereotyper och könsmässiga fördomar. Dennaundersökning har fokuserat på pojkarna i grundskolan. Fyra kvinnliga och fyramanliga studie- och yrkesvägledare inom grundskolan har intervjuats för attsöka svar på deras upplevelser av vägledning av pojkar inom grundskolan. Resultatetvisar ambivalenta svar då den generella upplevelsen är att pojkar och flickorsjälvmant uppsöker vägledning i samma utstäckning, för att sedan visa attpojkar är överrepresenterade i att inte komma till de bokade samtalen och attflera vägledare känner sig tvingade att hämta in främst pojkar till samtal. Resultatetvisade också att vägledarna generellt har en tydlig bild av hur en pojke ”är”och hur en flicka ”är”, samtidigt som de har en oreflekterad inställning tillhur deras eget kön påverkar vägledningssituationen. Studien tillför enförståelse för studie- och yrkesvägledarnas upplevelser av att vägleda pojkarinom grundskolan samtidigt som den visar på brister i forskningen när detkommer till studie- och yrkesvägledares vägledningssituation med pojkar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)