Läkemedels bortprioriterade biverkningar : kommunikationsåtgärder för en mer hållbar läkemedelskonsumtion

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Sammanfattning: Miljö är ett aktuellt ämne som belyser och påverkar flera branscher idag, där konsumenternas efterfrågan på miljömärkta varor styr och påverkar utbudet. Det är ett väl uppmärksammat och återkommande tema på medieagendan och många anser sig idag vara miljömedvetna samt väl insatta i hållbarhet och miljöanpassad konsumtion. Vid handel av läkemedel är dock miljöaspekterna till synes betydligt mindre uppmärksammade (Wennmalm 2009). Här framhävs bristen av kännedom kring miljö och hållbarhet i branschen som en anledning till det låga engagemang som idag påträffas kring läkemedel och dess miljöpåverkan (Fredriksson & Fuentes 2016). Konsumtion av läkemedel kan även skilja sig en del från andra köpvanor, vilket i sin tur även har visats påverka de miljömedvetna köpbesluten. Studien presenterar problematiken med dagens läkemedelsproduktion och hur kommunikationen kring dess miljöaspekter idag verkar bristfällig. Den kommunikativa bristen resulterar i en avsaknad av vetskap om miljö och hållbarhet hos konsumenter, med resultat i att handeln av miljövänliga läkemedel blir reducerad. Att sprida information och skapa en grundläggande medvetenhet kring miljö inom läkemedelsbranschen har visat sig vara en betydande grund som behövs för att uppmuntra till ett miljövänligt agerande. I följande uppsats undersöker vi flertalet olika resonemang kring konsumtion av läkemedel för att sedan redogöra för hur kommunikation kring ämnet kan appliceras och nå konsumenterna på bäst möjliga sätt. Undersökningen är baserad på kvalitativa fallstudier, genom insamling av empirisk forskning, fältundersökning samt intervjuer av personer i åldersgruppen 18-25.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)