Barns rätt till familj - eller föräldrars rätt till barn?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Barnet bästa och barnets vilja är två nyckelbegrepp inom svensk barnrätt. Samspelet mellan begreppen kan vara intressant när frågor om barnets livssituation aktualiseras. I takt med stigande ålder och större mognadsgrad, till-mäts barnets vilja större vikt i enlighet med vad som stadgas i 6 kap. 2a § 3st. FB samt artikel 12 barnkonventionen. I praktiken kan detta medföra att yngre barns vilja bedöms vara av mindre betydelse vid utredning av barnets bästa. Uppsatsen undersöker sålunda i vilken utsträckning barn får komma till tals med hänvisning till principen om barnets bästa i samband med utredning av vårdnadsöverflyttning och familjehemsplacering, samt huruvida det föreligger skillnader för barn i olika åldrar. Svårigheter hos ett yngre barn att uttrycka sin vilja kan bidra till att föräldrarnas behov av återförening med barnet prioriteras över barnets vilja att stanna i familjehemmet. Denna svårighet i kombination med barns avsaknad av rättslig handlingsförmåga, ställer högre krav på lagstiftaren att utforma lagar som värnar om barns rättigheter. Genom en inkorporering av barnkonventionen avser lagstiftaren därför att ytterligare stärka barnets rättigheter. I detta avseende är det av vikt att lyfta fram familjehemsföräldrars avsaknad av talerätt. Trots att ett barn kan ha varit placerat i ett familjehem sedan födseln och även flera år därefter, kan socialnämnden med hänvisning till den i svensk rätt starkt förankrade återföreningsprincipen, referera till att det är barnets bästa att återförenas med sina biologiska föräldrar. Frågan lyftes i fallet Esmeralda om huruvida samhällets skyddsmekanismer fallerat och om barnets rätt i förhållande till sina föräldrar. Uppsatsen fokuserar på artikel 12 barnkonventionen, familjehemsplacering i enlighet med SoL och LVU samt FB:s bestämmelser kring barns rättigheter. Uppsatsen redogör även för vad rättigheten och principen om barnets bästa innebär vid vårdnadsöverflyttning samt vikten av att barnets bästa inte en-bart definieras utifrån ett vuxet perspektiv. Analysen består av ett ifrågasättande kring den praktiska tillämpningen av rättskällorna samt vilken vikt som tillmäts barns vilja i det för uppsatsen valda ämnet. Frågan om barnkonventionen är en symbolhandling eller om den kommer att ligga till grund för en förändring i LVU för att stärka barnets rättigheter diskuteras i uppsatsen i syfte att utröna hur barnets rättigheter kommer att stärkas med barnkonventionen som lag. Nyckelord: Barnets bästa, barnets vilja, vårdnadsöverflyttning, samhällsansvaret, barnkonventionen, barnperspektiv, barnrättsperspektiv, barnrätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)