Kommunikationsstrategier vid organisationsförändring : En studie om vilka kommunikationsstrategier ledare använder sig av när de kommunicerar med sina anställda vid organisationsförändringar och i händelse av det motstånd som uppstår.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Titel: Kommunikationsstrategier vid organisationsförändring: En studie om vilka kommunikationsstrategier ledare använder sig av när de kommunicerar med sina anställda vid organisationsförändringar och i händelse av det mostånd som uppstår. Nivå: Examensarbete för kandidatexamen i ämnet företagsekonomi. Författare: Emilia Larsson & Hanna Elfsson Handledare: Jonas Molin Datum: 2022- Juni Syfte: Syftet med studien är att få en djupare förståelse för vilka kommunikationsstrategier ledare använder sig av när de kommunicerar med sina anställda vid organisationsförändringar och i händelse av det mostånd som uppstår. Metod: En kvalitativ metod med ett abduktivt synsätt utgör grunden för studien. Den primära data har samlats in genom fem semistrukturerade intervjuer med ledare från olika organisationer. Resultat och slutsats: Studiens resultat tyder på att kommunikation är en väsentlig faktor som inbringar både delaktighet och förtroende. Med hjälp av olika kommunikationsstartegier skapas en förståelse för förändringen vilket ger medarbetarna möjlihet att komma med feedback och påverka implementeringen. Detta skapar en laganda mellan ledare och medarbetarna som under tidens gång för med sig ett förtroende. Examensarbetets bidrag: Den tidigare forskningen hävdar att element som kommunikation, delaktighet och förtroende är viktiga beståndsdelar som påverkar de anställdas attityder gentemot en organisationsförändring. Målet med studien är att kunna bidra till den tidigare forskningen som finns inom ämnesområdet genom att tillföra nya infallsvinklar ur ett ledarperspektiv och därmed minska det forskningsgap som finns inom ämnet. Vår förhoppning är också att organisationer kan använda denna studie och tillämpa olika kommunikationsstrategier för att påverka medarbetarnas positiva inställning till en organisationsförändring. Förslag till motsatt forskning: Att genomföra en likadan studie sett ur medarbetarnas perspektiv och studera det utifrån ADKAR-modellen.  Nyckelord: Organisationsförändring, motstånd, kommunikation, delaktighet, förtroende.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)