Medias påverkan på unga kvinnor : En litteraturöversikt om ätstörningar, negativ kroppsuppfattning och psykisk ohälsa

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning:

Introduktion Att som ung kvinna växa upp i dagens samhälle ställer stora krav på förmågan att hantera samhällets ideal. Då det visat sig att unga kvinnor är de främsta användarna av sociala medier är det av intresse att undersöka om det finns en negativ påverkan av media hos denna målgrupp.

Metod Arbetet är en litteraturöversikt med ett systematiskt tillvägagångssätt, där tio vetenskapliga artiklar sökts upp via sökmotorena PubMed ochPsycINFO för att sedan analyseras, värderas och kategoriseras.

Resultat Resultatet av litteraturöversikten har visat ett samband mellan exponering av media och psykisk ohälsa, negativ kroppsuppfattning och tendenser till ätstörningar. En stark självkänsla visade sig vara viktigt för att stå emot de ideal media förmedlade. Frekvensen av användandet av sociala medier och exponering för magasin visade ett tydligt samband till att påverkas negativt av media

Diskussion Utifrån syftet med litteraturöversikten kunde man se ett samband mellan media och psykisk ohälsa, negativ kroppsuppfattning och tendenser att utveckla en ätstörning. Genom att stärka unga kvinnors självkänsla borde det även förebygga risken att påverkas negativt av media.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)