Does eating frequency correlate with overweight and obesity among Swedish men and women?

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

Sammanfattning: Titel: Finns det ett samband mellan ätfrekvens och övervikt och fetma bland svenska män och kvinnor?Kurs: MED730, Självständigt arbete i klinisk nutrition, 30 hpNivå: Avancerad nivåTermin/år: Vt/2017Handledare: Anna-Karin LindroosExaminator: Frode SlindeNyckelord: Ätfrekvens. övervikt, energiintag, makronutrient intag________________________________________________________________________________Bakgrund: Övervikt är ett växande problem i hela världen, och ökar risken för ett flertal sjukdomar som diabetes, kardiovaskulära sjukdomar och cancer. Ett ökat energiintag på grund av en ökad ätfrekvens har observerats av flera studier, och är en av de diskuterade bidragande faktorerna till fetma epidemin. Den existerande evidensen angående ätfrekvens och BMI är motstridig.Syfte: Syftet med studien är att undersöka om ätfrekvens bland svenska män och kvinnor utifrån en nationell kostundersökning är associerat med övervikt och fetma, rapporterat energiintag och makronutrientintag.Metod: Data i den här sekundära analysen har samlats in i matvaneundersökningen Riksmaten 2010-11, som är en tvärsnitts-/observationsundersökning. Riksmaten metoden är en web-baserad fyra dagars kostregistrering. Totalt 1797 deltagare slutförde registreringen och svarade på ett frågeformulär med bakgrundsfrågor, längd, vikt och fysisk aktivitet. Independent t-test, chi-square och spearman korrelation användes för de statistiska analyserna.Resultat: Medel ätfrekvens var 4,5 för män och 4,7 för kvinnor (p<0,001). Ätfrekvens var inte signifikant korrelerat med BMI, men med energiintag för både män (rs=0,45) och kvinnor (rs=0,44) . Energiintaget var inte signifikant korrelerat med BMI. Ätfrekvens var korrelerat med en högre procent energi från kolhydrater, och en lägre procent energi från protein och fett.Konklusion: Resultatet av studien visar att ätfrekvens inte var korrelerat med BMI, men med ett högre energiintag och med andelen energi från makronutrienter. De olika definitionerna för ett ättillfälle gör det svårt att jämföre resultaten med andra studier. Framtida studier bör använda en bestämd definition för ett ättillfälle och också utvärdera livsmedelsval. Longitudinella studier och interventionsstudier bör göras för att ta reda på om ätfrekvens påverkar BMI.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)