Drift och underhållsplaner : verktyg för verksamhetsstyrning

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Sammanfattning: Kan man optimera en verksamhet genom planering? Den här uppsatsen tar avstamp i hypotesen att det finns skillnader i förvaltning av fastigheter och parker och att fastighetsförvaltningar generellt sett är bättre på att upprätta drift och underhållsplaner än parkförvaltningar. Vidare behandlas frågan om planering kan förbättra verksamhetsstyrning i en verksamhet.De grundfrågor som behandlas i arbetet är:- Behov och nytta- Problem och hinder- Kommunikation- Innehåll - Kan dessa planer användas som instrument för verksamhetsstyrning?- Skillnad mellan förvaltning av fastigheter och parker/utemiljöerI arbete sammanställs litteraturstudier i hur man kan förbättra sin verksamhetsstyrning genom god planering, samverkan och kommunikation. För att en verksamhet ska fungera är det viktigt att alla har en gemensam värdegrund. Av den anledningen har jag också ansett att det är viktigt att belysa olika definitioner som används, till exempel vad är en fastighet? Det har också varit grunden i mina intervjufrågor.Vid intervjuerna har det visat sig att informanterna anser att planering behövs och att drift och underhållsplaner är bra verktyg. Däremot saknas resurserna att upprätta och uppdatera dessa så att de blir levande dokument.Fördelarna med att upprätta drift och underhållsplaner kan sammanfattas i tre grundpelare: kontroll, prioritering och kunskapsöverföring.Kontroll innebär att man får bra översikt, kan budgetera och planera verksamheten och resursanvändningen samtidigt som det ges möjlighet till kvalitetssäkring av verksamheten. Kapitalförvaltningen förbättras och eventuell ekonomisk avkastning på investerade medel ökas.Prioritering innebär att man genom planering får ett bra underlag för både långsiktiga och kortsiktiga beslut och har lättare att prioritera och optimera din resursanvändning.Kunskapsöverföring innebär att man har lättare att överföra kunskap om verksamheten i flera olika skeden. Kommunikation med personal och ledning underlättas och överlämningsrutiner vid personalbyten förbättras.Skillnaderna i fastighetsförvaltning och parkförvaltning kan sammanfattas i att fastighetsförvaltning innebär bibehållande av status och parkförvaltning är en ständigt pågående dynamisk process. Förvaltningsobjekten har olika förutsättning och bör planeras på olika sätt.Utifrån intervjuer, litteraturstudier och befintliga drift och underhållsplaner har en sammanställning gjorts på grundinnehållet i en drift och underhållsplan.Drift och underhållsplaner förbättrar verksamhetsstyrningen, förbättrar kapitalförvaltningen och underlättar kunskapsöverföring och är ett viktigt instrument i framtida förvaltning av park och naturmark inom offentlig förvaltning. Vi har mycket att lära av fastighetsbranschen, och genom samverkan mellan olika aktörer kan bättre verktyg utvecklas som använder sig av dagens moderna teknik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)