IKT och fritidshemmet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka huruvida läroplanens riktlinjer är vägledande för lärare i fritidshem kring arbetet med digitala verktyg. Detta genom att synliggöra hur lärare i fritidshem resonerar och beskriver arbetet med IKT i verksamheten. Studier visar att skolväsendet brister i undervisningen när det kommer till IKT trots nya riktlinjer i styrdokumenten. Vi vill med den här studien uppmärksamma betydelsen av IKT i skolans utbildning och lägga undersökningens fokus på ett lärarperspektiv då det är lärarna som genomför arbetet och vet hur det faktiskt fungerar ute på fritidshemmen. Det är viktigt att synliggöra lärarnas resonemang och beskrivningar genom studier som denna, då det kan användas som ett komplement till myndigheternas slutsatser genom bland annat skolverket och Skolinspektionen. Vi hade som avsikt att redogöra för hur lärare i fritidshem resonerar kring begreppet IKT, på vilka sätt de beskriver arbetet med IKT i verksamheten samt vilka möjligheter samt svårigheter lärarna uttrycker i sitt arbete med att erbjuda IKT i undervisningen med läroplanens riktlinjer som utgångspunkt. Undersökningens empiriska material har samlats in genom en kvalitativ intervjumetod med semistrukturerade intervjufrågor. Materialet analyseras med hjälp utav det sociokulturella perspektivet som teori tillsammans med begreppen brokers och boundary objects. Resultatet visar bland annat att fritidshemsverksamheten behöver digitalt kompetenta lärare för att kunna erbjuda eleverna varierade aktiviteter med IKT. Som slutsats kan vi konstatera att lärarens intresse och motivation till att utbilda sig inom IKT ligger i grund för huruvida de tycker styrdokumentens riktlinjer är tydliga eller inte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)