Sökning: "lärare inom fritidshem"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden lärare inom fritidshem.

 1. 1. Hälsofrämjande arbete i fritidshem.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Aziz Tatlian; Sareda Hussein; [2024-02-21]
  Nyckelord :Hälsa; fritidshem; hälsofrämjande arbete; KASAM; ramfaktorer; delaktighet; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Vår studie handlar om hur olika fritidspedagoger arbetar hälsofrämjande i sin fritidshem verksamhet, särskilt inom inomhus- och utomhusmiljöer samt närliggande natur. Barn och ungdomar når knappt upp till den dagliga aktivitetsnivån och är i hög grad stillasittande av olika anledningar. LÄS MER

 2. 2. Utomhuspedagogik i fritidshem.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Julia Karlsson; Anna Isaksson; [2024-02-21]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; undervisning utomhus; lärmiljö; lärande; fritidshem; möjligheter och hinder.;

  Sammanfattning : Då det råder brist på forskning om utomhuspedagogik inom fritidshem, är syftet med studien att undersöka hur lärare beskriver utomhuspedagogik som pedagogisk aktivitet inom fritidshem. För att få svar på syftet utgick vi från följande tre frågeställningar: Hur beskrivs och definieras utomhuspedagogik av lärare i fritidshem? Hur beskrivs arbetet med elevernas lärande vid utomhuspedagogiska aktiviteter? Vilka möjligheter och hinder talar lärare i fritidshem om vid utomhusaktiviteter? Studien har utgått från en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer där sex stycken utbildade lärare i fritidshem har deltagit. LÄS MER

 3. 3. Makthierarki - hur påverkar den kvaliteten?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Isac Andersson; William Quist; [2024-02-21]
  Nyckelord :Makthierarki; Lärare i fritidshem; Samverkan; Frontlinjebyrykrati; Kvalitet; Arbetsuppdrag.;

  Sammanfattning : Yrket lärare i fritidshem är det läraryrket som är den mest fristående och frigående av alla lärarpositioner. Detta kommer med sina problem, till exempel att deras planeringstid går till att hjälpa andra lärare istället för att utveckla fritidshemmet. LÄS MER

 4. 4. Pedagogisk syn på lek : En kvalitativ studie om hur fritidslärare resonerar kring lek i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Raneen Alhoghazy; Adel Benbouzid; [2024]
  Nyckelord :Fritidslärare; Fritidshem; Fri lek; Styrd lek; Lekmiljö; Delaktighet; Gemenskap; Interaktion;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur fritidslärarna resonerar kring lek samt deras roll i barnens lekaktiviteter. Genom en kvalitativ forskningsstudie baserad på semistrukturerade intervjuer av sex fritidslärare som arbetar på olika skolor har vi försökt att närma oss lek som metod och hur lärare uppfattar och använder lek i sin praktik. LÄS MER

 5. 5. Yrkesidentitet och lärare i fritidshem.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Hedin; Susanna Scavo; [2023-12-07]
  Nyckelord :Yrkesidentitet; Lärare i fritidshem; Facebookgrupper; Fritidshem;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vad som skrivs i yrkesrelaterade Facebookgrupper av och om lärare i fritidshem. Vi vill undersöka hur yrket framställs i Facebookgrupper för lärare i fritidshem och på så sätt försöka skapa en bild av hur lärarna själva ser på sitt yrke och sin yrkesidentitet. LÄS MER