Framställning av samer i film : En kvalitativ innehållsanalys om framställningen av samer i spelfilmer producerade på 2000-talet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur samer och deras religion framställs i fyra utvalda filmer producerade på 2000-talet. Metoden som används är en kvalitativ innehållsanalys. Undersökningen kommer analyseras utifrån semiotisk teori och teorin om representation och stereotyper av Stuart Hall. Analysen sker sedan utifrån nämnda teorier tillsammans med Keith Selby och Ron Cowdery’s trestegsmodell tematiskt utifrån två nivåer, det explicita och det implicita för att placera materialet i en bredare kontext. Resultatet visar att i de utvalda filmerna framställs samer som folkgrupp stereotypiskt och som något exotiskt. Filmerna visar att samer som folkgrupp faller utanför normen genom exempelvis klädsel. Framställningen av samisk religion skildras ytterst lite men när den väl visas är det i form av jojk eller animism. Genom analysen visas vissa skillnader mellan explicit och implicit tolkning. Slutligen följer en ämnesdidaktisk reflektion gällande hur filmen Sameblod kan användas i religionsundervisningen i gymnasieskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)