Can a parental questionnaire about children’s reading ability identify dyslexia in school children?

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: I dagens samhälle ställs stora krav på människors läs- ochskrivförmåga. Studier har visat att barn med dyslexi löper större risk att utveckladepression och ångest än andra barn. Man eftersträvar därför ett tids- ochkostnadseffektivt screeninginstrument för att identifiera dyslexi i tidig ålder.Föreliggande studie syftar till att vidare undersöka och utvärdera omföräldraskattningsformuläret Short dyslexia Scale (SDS) kan identifiera dyslexihos skolbarn. Studien inkluderar en dyslexigrupp och en kontrollgrupp där barnensföräldrar fått fylla i frågeformuläret. Poäng från ett standardiseratordavkodningstest samt hörförståelsetest samlades också in. Studiens resultat visaratt SDS kan identifiera dyslexi hos skolbarn då det visade signifikanta skillnadermellan grupperna och inget överlapp i enskilda resultat. Det blev stor skillnad iprestation mellan grupperna på testning samt deras resultat överensstämde väl medföräldrarnas skattningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)