"Är det fler som känner så här?" : En studie om ungdomars tankar och erfarenheter av psykisk ohälsa, könsroller och sociala förväntningar.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Syftet med denna kvalitativa studie var att få en förståelse för gymnasieelevers erfarenhet och syn på psykisk ohälsa samt deras hjälpsökarbeteende vid psykisk ohälsa. Därtill vilken påverkan könsroller och normer kan ha på hur gymnasieelever samtalar om känslor och psykisk ohälsa, samt hur psykisk ohälsa kan yttra sig. För att uppnå detta syfte har fem semistrukturerade intervjuer med gymnasieelever från Mellansverige genomförts. Dessa intervjuer har sedan tolkats och analyserats utifrån tidigare forskning, teori om socialkonstruktionism och ett genusperspektiv. De främsta resultaten från denna studie var att deltagarna från studien helst vänder sig till familj eller vänner vid psykisk ohälsa. Könsroller och normer kan ha en påverkan på hur killar och tjejer pratar om psykisk ohälsa och känslor. Skolrelaterad stress lyftes som en bidragande faktor till psykisk ohälsa och stigmatiseringen kring ämnet psykisk ohälsa upplevs stor vilket skapar en tystnadskultur särskilt i skolan. Slutsatser som dras är att det behövs mer fokus på ungdomarnas egna erfarenheter av psykisk ohälsa och förslag till vidare forskning med fokus på orsaker till psykisk ohälsa hos unga framförs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)