Undersökning av sambandet mellan strålningstemperatur och NDVI i Sahel

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Sammanfattning: Syftet med den här studien har varit att försöka hitta samband mellan NDVI och temperatur/temperaturdifferens, där de värden som jämförs har registrerats under samma dygn och vid ungefär samma tidpunkt. Analysen utfördes med hjälp av data från två olika satellitsystem: information om NDVI hämtades från National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) med dess Very High Resolution Radiometer (AVHRR -sensor) och strålningstemperaturvärden erhölls från Meteosat-satelliten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)