FLERSPRÅKIGHET I UNDERVISNINGEN

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: Språk har en unik betydelse och en central funktion i skolan. Dagens skolor blir alltmer flerspråkiga och de flerspråkiga eleverna behöver mer stimulans och stöttning för att kunna utveckla sina kunskaper. Utgångspunkten för den här studien är att undersöka hur lärare i grundskolan arbetar för att främja språk och språkfärdigheter hos flerspråkiga eleverna med fokus på årskurs 1–3.Syfte med den här uppsatsen är att undersöka hur några grundskollärare arbetar för att främja språk och kunskapsutveckling i flerspråkiga klassrum. Fem klasslärare från fem olika skolor och har intervjuats kring olika undervisningsformer om hur elevernas språkliga resurser tas tillvara. Tre frågeställningar sälls; Hur arbetar pedagoger för att stärka och stimulera flerspråkiga barnens språkutveckling? Vilka metoder, hjälpmedel och stöd använder de? Hur påverkar modersmålsundervisningen språkutvecklingen och hur samarbetar modersmålslärarna med klasslärarna? Resultatet visar att pedagogerna arbetar med olika arbetssätt, metoder och aktiviteter för att motivera, förbättra och stödja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. Det framkommer också att ett starkt modersmål direkt påverkar elevens språkinlärning samt att samverkan i mellan modersmålslärare och klasslärare i flera fall borde utvecklas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)