Minskning av lagerhanteringskostnader för Beds by Scapa : Analys av zonindelning, artikelplacering, förvaringssystem samt lagerplatser och lagerhanteringssystem

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund: För att företag ska kunna tillgodose kundernas efterfrågan har de oftast ett färdigvarulager med produkter för att snabbt kunna leverera till kunder. Det blir därmed viktigt för företagen att maximera lagret och dess utformning. Användningen av lagret bör ske på ett sådant sätt att lagerhållningskostnaderna och lagerhanteringskostnaderna minimeras.  Syfte: Syftet med detta examensarbete är att göra en nulägesbeskrivning på Beds by Scapa över hur färdigvarulagret för bäddmadrasser och huvudgavlar är uppbyggt samt identifiera utmaningar och se om det finns möjligheter till förbättringar kring lagerhantering. Metod: Denna studie utgår från en kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod. Då studien utgår från teoretisk förförståelse kommer kritisk realism tillämpas. Studien är en fallstudie där empirisk material är inhämtat från observationer och intervjuer som har varit både ostrukturerade och semistrukturerade. När det gäller kvantitativa forskningsmetoden har data från affärssystemet inhämtats och mätningar utförts.  Slutsats: Studien har genom en nulägesanalys identifierat utmaningar och förbättringsförslag som existerar för sektionerna bäddmadrasser och huvudgavlar. Två olika alternativ har presenterats och det första innebär att använda ABC-kategorisering och det andra innebär att förbättra familjegruppsindelningen som redan används.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)