Stress inför examination : En kvantitativ studie bland högskolestudenter

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Stress är ett vanligt förekommande problem som drabbar många individer. Bland studenter upplever ungefär en tredjedel stress. Stress kan uppstå i olika situationer och för studenter kan en sådan situation vara förberedelse inför examination. Syftet med studien är att undersöka stress i relation till examinationsformer samt att undersöka om det finns något samband mellan ålder och stress bland högskolestudenter. I denna kvantitativa studie har en tvärsnittsdesign tillämpats och data har samlats in med hjälp av enkäter. Populationen var studenter vid Mälardalens högskola och urvalet bestod av 101 respondenter. Resultatet visar att majoriteten av studenter upplever stress inför skriftlig examination och ungefär hälften av studenterna upplever stress inför muntlig examination. Resultatet påvisar även att hälften av studenterna upplever stress lång tid innan skriftlig examination och att ungefär en av sju studenter upplever stress lång tid innan muntlig examination. Det finns dessutom ett svagt samband mellan ålder och stress.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)