Klimatanpassning för små kustnära samhällen - Fallstudie av erosion- och översvämningsproblem i Vikhög

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

Sammanfattning: Abstract (Swedish) Vägföreningen Vikhögs Uddeväg har under lång tid upplevt problem och risker med kusterosion för sin privata väg. Denna studie ämnar utreda vilka förutsättningar som ligger bakom problemen och hur problemen kan utvecklas i framtiden. Studien ämnar också undersöka vilka resurser som finns tillgängliga i samhället för små kustsamhällen att använda sig av för att skydda sin egendom mot kusterosion och översvämning samt hur de resurserna kan komma att förändras i framtiden. Med den vetskapen har studien för avsikt att analysera en möjlig väg framåt för klimatanpassning av kusten för Vikhögs Uddeväg och de fastigheter som ligger intill den. För att undersöka förutsättningarna för problemen används en beräkningsmodell, kallad SPM, som beräknar vågor utifrån meteorologiska och geografiska data. Till det har en modifierad beräkningsmetod för uppspolning efter Hunts ekvationer. Resultaten från beräkningarna är speciellt intressanta under de perioder där erosion har inträffat och visar då på våghöjder uppemot 2,2 meter samt en uppspolning som riskerar att överspola vägen. För att undersöka samhällets resurser genomförs flertalet intervjuer med respondenter från aktörer inom Sveriges organisation för klimatanpassningsåtgärder. Efter intervjuerna kan en skillnad i kunskap och förberedelse att arbeta med problem inom kusterosion och översvämning skönjas mellan kommunerna. En stor del av fokuset kring klimatanpassning av kustsamhällen hos offentliga aktörer ligger på att planera så att ny bebyggelse inte ska riskera att drabbas av skador. I framtiden är den troligaste strategin enligt intervjuerna planerad reträtt av bebyggelse, men för att den ska kunna genomföras behöver många frågor utredas och tas beslut för. Representanter från Vikhögs vägförening har under studiens gång blivit kontaktade av en offentlig samverkansorganisation mot kusterosion och översvämning. Detta för att diskutera möjliga åtgärdslösningar som ska införas tillsammans med Kävlinge kommun. Vikhögs vägförening kan troligtvis genom en samfällighet eller multilateralt avtal med kommunen kunna få medfinansiering för en åtgärd mot kusterosion och översvämning. Abstract The Vikhög road association for Uddevägen has during the last decade experienced problems and risk associated to coastal erosion in the area around their private road. This study aims to answer what conditions causes the problems and how the conditions and problems can develop in the future. Also, the study aims to examine what resources in society are available for small coastal communities to protect themselves from coastal erosion and flooding now and in the future. With those results the study aims to analyse a possible course of action for the private road and the houses next to it in adapting to changes of the coastal area. To examine the conditions in the area a model for hindcasting waves, called SPM is applied which uses meteorological and geographical data. Also, a method based on a modified version of Hunts equations of calculating run-up is utilized. The results from the model and method suggest that during periods when erosion has occurred the wave height was 2,2 meters and the run-up had potential to overtop the road. To examine societies resources the study has conducted interviews with persons associated with actors within Sweden’s organisation for climate adaptation measures. The results from the interviews suggests a difference between municipal knowledge and preparedness to work with issues regarding coastal erosion and flooding. Most of the efforts on climate adaptation of the coast from public actors are focused on new developments so that they will not experience damages caused by climate change. The interviews suggest that in the future the most likely scenario is that managed retreat will be the widespread strategy to adapt to coastal changes. However, for this to become reality a lot of aspects will have to be examined and decisions made. Representatives from the road association has during the study been contacted by a public organisation for collaboration that focuses on coastal erosion and flooding. Representatives from the road association has been invited to discuss their issues and possible solutions in meetings with the public organisation and Kävlinge municipality. The road association can likely through collaboration or multilateral agreements with the municipality get co-financed for a coastal erosion and flooding measure.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)